آموزش جمع آوری مونت های World of Warcraft – قسمت دوم – Faction Mounts

آموزش جمع آوری مونت / Mount های World of Warcraft

در این قسمت از مجموعه آموزش جمع آوری مونت / Mount های بازی World of Warcraft به بررسی نحوه جمع آوری مونت های فرقه ها یا همان Faction Mounts می پردازیم.

در نقاط مختلف بازی World of Warcraft شما با گروه های خاصی از NPC ها مواجه می شوید. بعضاً طی مراحل ارتقا سطح (Level Up) از آنها ماموریت دریافت می کنید و یا به هر شکلی با آن ها در ارتباط هستید. اگر دقت کنید این گروه ها که اغلب به صورت قبیله هایی جدا از هم با داستان های متفاوت در بازی شکل گرفته اند و در نسخه ها ی مختلف به بازی اضافه شده اند، دارای شکل و شمایل مختص به خود می باشند که به طور کلی آن ها را از سایر گروه ها متمایز می کند. به این گروه ها در بازی فرقه یا Faction می گویند.

علاوه بر نقش فرقه ها در فرایند ارتقا سطح در بازی شما می توانید با آنها تعاملات از انواع دیگر نیز شکل دهید. به عنوان مثال می توانید از آنها آیتم های مختلف خریداری نمایید (از Vendor / فروشنده ها). برخی از این آیتم ها را می توانید در ازای پرداخت مقداری از یک نوع اعتبار درون بازی از جمله Gold تهیه نمایید. با اینحال بعضاً برای تهیه آیتم های خاص باید علاوه بر پرداخت اعتبار های درون بازی، در بین اعضای فرقه شناخته شده و دارای شهرت یا سابقه باشید. به عبارت دیگر باید Exalted شده باشید یا به جمله ای دیگر برای آن فرقه Exalted Reputation باشید. برای Exalted شدن باید راه های متفاوتی وجود دارد که ما به دو مورد اصلی اشاره می کنیم:

  1. تکمیل کوئست: رایج ترین شیوه Exalted شدن در بین Faction ها تکمیل کوئست هایی می باشد که توسط NPC های آن فرقه به شما داده می شود. این کوئست ها، اغلب به صورت Daily می باشند. به این معنا که می توانید هر روز مجدد برای کسب Reputation آنها را تکمیل نمایید.
  2. استفاده از Tabard: در Faction ها آیتم های قابل پوشیدنی به نام Tabard (به فارسی: شنل صلح شوران) توسط برخی NPC با نرخی بسیار پایین فروخته می شود. شما با پوشیدن این Tabard ها در سیاهچال های درون بازی (Dungeons) و با کشتن Mob ها و باس ها  Reputation کسب می کنید. نکته قابل ذکر آن است که فقط سیاهچال هایی که در نسخه مشابه نسخه اضافه شدن Faction مورد نظر به بازی اضافه شده اند این امکان را برای پلیر مهیا می کنند.

هم اکنون فهرست Faction Mount های بازی تا نسخه Legion را می توانید در جدول زیر به صورت مجزا مشاهده نمایید:

مونت های قابل استفاده برای Horde:

Classic Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Whistle of the Emerald Raptor Darkspear Trolls 1 Zjolnir
 Whistle of the Turquoise Raptor Darkspear Trolls 1 Zjolnir
 Whistle of the Violet Raptor Darkspear Trolls 1 Zjolnir
 Swift Blue Raptor Darkspear Trolls 10 Zjolnir
 Swift Olive Raptor Darkspear Trolls 10 Zjolnir
 Swift Orange Raptor Darkspear Trolls 10 Zjolnir
 Black Skeletal Horse Undercity 1 Zachariah Post
 Red Skeletal Horse Undercity 1 Zachariah Post
 Blue Skeletal Horse Undercity 1 Frostsaber
 Brown Skeletal Horse Undercity 1 Zachariah Post
 Green Skeletal Warhorse Undercity 10 Zachariah Post
 Ochre Skeletal Warhorse Undercity 10 Zachariah Post
 Purple Skeletal Warhorse Undercity 10 Zachariah Post
 Horn of the Black Wolf Orgrimmar 1 Ogunaro Wolfrunner
 Horn of the Brown Wolf Orgrimmar 1 Ogunaro Wolfrunner
 Horn of the Dire Wolf Orgrimmar 1 Ogunaro Wolfrunner
 Horn of the Timber Wolf Orgrimmar 1 Ogunaro Wolfrunner
 Horn of the Swift Brown Wolf Orgrimmar 10 Ogunaro Wolfrunner
 Horn of the Swift Timber Wolf Orgrimmar 10 Ogunaro Wolfrunner
 Horn of the Swift Gray Wolf Orgrimmar 10 Ogunaro Wolfrunner
 Gray Kodo Thunder Bluff 1 Harb Clawhoof
 Brown Kodo Thunder Bluff 1 Harb Clawhoof
 White Kodo Thunder Bluff 1 Harb Clawhoof
 Great White Kodo Thunder Bluff 10 Harb Clawhoof
 Great Brown Kodo Thunder Bluff 10 Harb Clawhoof
 Great Gray Kodo Thunder Bluff 10 Harb Clawhoof

TBC Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Blue Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Black Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Purple Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Red Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Swift Green Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Swift Purple Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Swift Pink Hawkstrider Silvermoon City 200 Winaestra
 Reins of the Onyx Netherwing Drake Netherwing 200 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Azure Netherwing Drake Netherwing 200 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Cobalt Netherwing Drake Netherwing 200 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Purple Netherwing Drake Netherwing 200 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Veridian Netherwing Drake Netherwing 200 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Violet Netherwing Drake Netherwing 200 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Cobalt Riding Talbuk The Mag’har 70 Provisioner Nasela
 Reins of the Silver Riding Talbuk The Mag’har 70 Provisioner Nasela
 Reins of the Tan Riding Talbuk The Mag’har 70 Provisioner Nasela
 Reins of the White Riding Talbuk The Mag’har 70 Provisioner Nasela
 Reins of the Cobalt War Talbuk The Mag’har 100 Provisioner Nasela
 Reins of the White War Talbuk The Mag’har 100 Provisioner Nasela
 Reins of the Silver War Talbuk The Mag’har 100 Provisioner Nasela
 Reins of the Tan War Talbuk The Mag’har 100 Provisioner Nasela
 Cenarion War Hippogryph Cenarion Expedition 2,000 Fedryen Swiftspear
 Green Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Purple Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Red Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Silver Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Blue Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella

Wotlk Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Reins of the Red Drake The Wyrmrest Accord 2,000 Cielstrasza
 Reins of the Ice Mammoth The Sons of Hodir 1,000 Lillehoff
 Reins of the Grand Ice Mammoth The Sons of Hodir 10,000 Lillehoff

Cata Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Goblin Trike Key Bilgewater Cartel 1 Kall Worthaton
 Goblin Turbo-Trike Key Bilgewater Cartel 10 Kall Worthaton
 Reins of the Brown Riding Camel Ramkahen 100 Blacksmith Abasi
 Reins of the Tan Riding Camel Ramkahen 100 Blacksmith Abasi
 Reins of the Spectral Wolf Hellscream’s Reach 165   Pogg
 Reins of the Drake of the West Wind Hellscream’s Reach 200    Pogg

MOP Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Reins of the Black Dragon Turtle Huojin Pandaren 1 Turtlemaster Odai
 Reins of the Red Dragon Turtle Huojin Pandaren 1 Turtlemaster Odai
 Reins of the Purple Dragon Turtle Huojin Pandaren 1 Turtlemaster Odai
 Reins of the Green Dragon Turtle Huojin Pandaren 1 Turtlemaster Odai
 Reins of the Brown Dragon Turtle Huojin Pandaren 1 Turtlemaster Odai
 Reins of the Blue Dragon Turtle Huojin Pandaren 1 Turtlemaster Odai
 Reins of the Great Red Dragon Turtle Huojin Pandaren 10 Turtlemaster Odai
 Reins of the Great Blue Dragon Turtle Huojin Pandaren 10 Turtlemaster Odai
 Reins of the Great Black Dragon Turtle Huojin Pandaren 10 Turtlemaster Odai
 Reins of the Great Green Dragon Turtle Huojin Pandaren 10 Turtlemaster Odai
 Reins of the Great Brown Dragon Turtle Huojin Pandaren 10 Turtlemaster Odai
 Reins of the Great Purple Dragon Turtle Huojin Pandaren 10 Turtlemaster Odai
 Reins of the Azure Riding Crane Golden Lotus 500 Jaluu the Generous
 Reins of the Regal Riding Crane Golden Lotus 1,500 Jaluu the Generous
 Reins of the Golden Riding Crane Golden Lotus 2,500 Jaluu the Generous
 Reins of the Blue Shado-Pan Riding Tiger Shado-Pan 500 Rushi the Fox
 Reins of the Green Shado-Pan Riding Tiger Shado-Pan 1,500 Rushi the Fox
 Reins of the Red Shado-Pan Riding Tiger Shado-Pan 2,500 Rushi the Fox
 Reins of the Jade Cloud Serpent Order of the Cloud Serpent 3,000 San Redscale
 Reins of the Golden Cloud Serpent Order of the Cloud Serpent 3,000 San Redscale
 Reins of the Azure Cloud Serpent Order of the Cloud Serpent 3,000 San Redscale
 Reins of the Brown Riding Goat The Tillers 400 Gina Mudclaw
 Reins of the Black Riding Goat The Tillers 1,200 Gina Mudclaw
 Reins of the White Riding Goat The Tillers 2,600 Gina Mudclaw
 Reins of the Amber Scorpion The Klaxxi 10,000 Ambersmith Zikk
 Reins of the Azure Water Strider The Anglers 5,000 Nat Pagle
 Reins of the Thundering August Cloud Serpent The August Celestials 10,000 Sage Whiteheart
 Disc of the Red Flying Cloud The Lorewalkers 600 Tan Shin Tiao
 Grand Armored Wyvern Dominance Offensive 2,000 Tuskripper Grukna
 Reins of the Crimson Primal Direhorn Sunreaver Onslaught 3,000 Vasarin Redmorn
 Reins of the Heavenly Golden Cloud Serpent Emperor Shaohao 100,000  Mistweaver Ku

WOD Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Swift Frostwolf Frostwolf Orcs 4,000 + 5,000  Beska Redtusk
 Shadowmane Charger Arakkoa Outcasts 4,000 + 5,000  Ravenspeaker Skeega
 Breezestrider Stallion Vol’jin’s Spear 4,000 + 5,000  Dazzerian
 Domesticated Razorback Steamwheedle Preservation Society 4,000 + 5,000  Kwilax FuseshivMimi Wizzlebub
 Deathtusk Felboar Vol’jin’s Headhunters 2,500 Shadow Hunter Denjai
 Reins of the Corrupted Dreadwing Order of the Awakened 150,000  Dawn-Seeker Krisek
 Wild Goretusk The Saberstalkers 1,000  Z’tenga the Walker
 Bristling Hellboar The Saberstalkers 5,000  Z’tenga the Walker

Legion Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Ivory Hawkstrider Talon’s Vengeance 10,000 Trinket
 Reins of the Beryl Ruinstrider Argussian Reach 10,000 Toraan the Revered
 Reins of the Cerulean Ruinstrider Argussian Reach 10,000 Toraan the Revered
 Reins of the Umber Ruinstrider Argussian Reach 10,000 Toraan the Revered
 Reins of the Russet Ruinstrider Argussian Reach 10,000 Toraan the Revered
 Reins of the Amethyst Ruinstrider Argussian Reach 10,000 Toraan the Revered
 Reins of the Sable Ruinstrider Argussian Reach 10,000 Toraan the Revered
 Lightforged Warframe Army of the Light 500,000 Vindicator Jaelaana

 

مونت های قابل استفاده برای Alliance:

Classic Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Gray Ram Ironforge 1 Veron Amberstill
 Brown Ram Ironforge 1 Veron Amberstill
 White Ram Ironforge 1 Veron Amberstill
 Swift White Ram Ironforge 10 Veron Amberstill
 Swift Brown Ram Ironforge 10 Veron Amberstill
 Swift Gray Ram Ironforge 10 Veron Amberstill
 Unpainted Mechanostrider Gnomeregan 1 Milli Featherwhistle
 Red Mechanostrider Gnomeregan 1 Milli Featherwhistle
 Blue Mechanostrider Gnomeregan 1 Milli Featherwhistle
 Green Mechanostrider Gnomeregan 10 Milli Featherwhistle
 Swift Green Mechanostrider Gnomeregan 10 Milli Featherwhistle
 Swift White Mechanostrider Gnomeregan 10 Milli Featherwhistle
 Swift Yellow Mechanostrider Gnomeregan 10 Milli Featherwhistle
 Black Stallion Bridle Stormwind 1 Katie Stokx
 Brown Horse Bridle Stormwind 1 Katie Stokx
 Chestnut Mare Bridle Stormwind 1 Katie Stokx
 Pinto Bridle Stormwind 10 Katie Stokx
 Swift Palomino Stormwind 10 Katie Stokx
 Swift White Steed Stormwind 10 Katie Stokx
 Swift Brown Steed Stormwind 10 Katie Stokx
 Reins of the Striped Frostsaber Darnassus 1 Lelanai
 Reins of the Striped Nightsaber Darnassus 1 Lelanai
 Reins of the Spotted Frostsaber Darnassus 1 Lelanai
 Reins of the Striped Dawnsaber Darnassus 10 Lelanai
 Reins of the Swift Stormsaber Darnassus 10 Lelanai
 Reins of the Swift Frostsaber Darnassus 10 Lelanai
 Reins of the Swift Mistsaber Darnassus 10 Lelanai

TBC Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Brown Elekk Exodar 1 Torallius the Pack Handler
 Purple Elekk Exodar 1 Torallius the Pack Handler
 Gray Elekk Exodar 1 Torallius the Pack Handler
 Great Blue Elekk Exodar 10 Torallius the Pack Handler
 Great Green Elekk Exodar 10 Torallius the Pack Handler
 Great Purple Elekk Exodar 10 Torallius the Pack Handler
 Reins of the Onyx Netherwing Drake Netherwing 1 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Azure Netherwing Drake Netherwing 1 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Cobalt Netherwing Drake Netherwing 1 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Purple Netherwing Drake Netherwing 10 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Veridian Netherwing Drake Netherwing 10 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Violet Netherwing Drake Netherwing 10 Drake Dealer Hurlunk
 Reins of the Cobalt Riding Talbuk Kurenai 70 Trader Narasu
 Reins of the Silver Riding Talbuk Kurenai 70 Trader Narasu
 Reins of the Tan Riding Talbuk Kurenai 70 Trader Narasu
 Reins of the White Riding Talbuk Kurenai 70 Trader Narasu
 Reins of the Cobalt War Talbuk Kurenai 100 Trader Narasu
 Reins of the White War Talbuk Kurenai 100 Trader Narasu
 Reins of the Silver War Talbuk Kurenai 100 Trader Narasu
 Reins of the Tan War Talbuk Kurenai 100 Trader Narasu
 Cenarion War Hippogryph Cenarion Expedition 2,000 Fedryen Swiftspear
 Green Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Purple Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Red Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Silver Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella
 Blue Riding Nether Ray Sha’tari Skyguard 200 Grella

Wotlk Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Reins of the Red Drake The Wyrmrest Accord 2,000 Cielstrasza
 Reins of the Ice Mammoth The Sons of Hodir 1,000 Lillehoff
 Reins of the Grand Ice Mammoth The Sons of Hodir 10,000 Lillehoff

Cata Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Mountain Horse Gilneas 1 Astrid Langstrump
 Swift Mountain Horse Gilneas 10 Astrid Langstrump
 Reins of the Brown Riding Camel Ramkahen 100 Blacksmith Abasi
 Reins of the Tan Riding Camel Ramkahen 100 Blacksmith Abasi
 Reins of the Spectral Steed Baradin’s Wardens 165    Quartermaster Brazie
 Reins of the Drake of the West Wind Baradin’s Wardens 200    Quartermaster Brazie

 

MOP Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Reins of the Black Dragon Turtle Tushui Pandaren 1 Old Whitenose
 Reins of the Red Dragon Turtle Tushui Pandaren 1 Old Whitenose
 Reins of the Purple Dragon Turtle Tushui Pandaren 1 Old Whitenose
 Reins of the Green Dragon Turtle Tushui Pandaren 1 Old Whitenose
 Reins of the Brown Dragon Turtle Tushui Pandaren 1 Old Whitenose
 Reins of the Blue Dragon Turtle Tushui Pandaren 1 Old Whitenose
 Reins of the Great Green Dragon Turtle Tushui Pandaren 10 Old Whitenose
 Reins of the Great Black Dragon Turtle Tushui Pandaren 10 Old Whitenose
 Reins of the Great Red Dragon Turtle Tushui Pandaren 10 Old Whitenose
 Reins of the Great Purple Dragon Turtle Tushui Pandaren 10 Old Whitenose
 Reins of the Great Blue Dragon Turtle Tushui Pandaren 10 Old Whitenose
 Reins of the Great Brown Dragon Turtle Tushui Pandaren 10 Old Whitenose
 Reins of the Azure Riding Crane Golden Lotus 500 Jaluu the Generous
 Reins of the Regal Riding Crane Golden Lotus 1,500 Jaluu the Generous
 Reins of the Golden Riding Crane Golden Lotus 2,500 Jaluu the Generous
 Reins of the Blue Shado-Pan Riding Tiger Shado-Pan 500 Rushi the Fox
 Reins of the Green Shado-Pan Riding Tiger Shado-Pan 1,500 Rushi the Fox
 Reins of the Red Shado-Pan Riding Tiger Shado-Pan 2,500 Rushi the Fox
 Reins of the Jade Cloud Serpent Order of the Cloud Serpent 3,000 San Redscale
 Reins of the Golden Cloud Serpent Order of the Cloud Serpent 3,000 San Redscale
 Reins of the Azure Cloud Serpent Order of the Cloud Serpent 3,000 San Redscale
 Reins of the Brown Riding Goat The Tillers 400 Gina Mudclaw
 Reins of the Black Riding Goat The Tillers 1,200 Gina Mudclaw
 Reins of the White Riding Goat The Tillers 2,600 Gina Mudclaw
 Reins of the Amber Scorpion The Klaxxi 10,000 Ambersmith Zikk
 Reins of the Azure Water Strider The Anglers 5,000 Nat Pagle
 Reins of the Thundering August Cloud Serpent The August Celestials 10,000 Sage Whiteheart
 Disc of the Red Flying Cloud The Lorewalkers 600 Tan Shin Tiao
 Grand Armored Gryphon Operation: Shieldwall 2,000 Agent Malley
 Reins of the Golden Primal Direhorn Kirin Tor Offensive 3,000 Hiren Loresong
 Reins of the Heavenly Golden Cloud Serpent Emperor Shaohao 100,000  Mistweaver Ku

WOD Expansion

Mount Faction Cost Vendor
 Dusty Rockhide Council of Exarchs 4,000 + 5,000  Vindicator Nuurem
 Shadowmane Charger Arakkoa Outcasts 4,000 + 5,000  Ravenspeaker Skeega
 Pale Thorngrazer Wrynn’s Vanguard 4,000 + 5,000  Crafticus Mindbender
 Domesticated Razorback Steamwheedle Preservation Society 4,000 + 5,000  Kwilax FuseshivMimi Wizzlebub
 Deathtusk Felboar Hand of the Prophet 2,500 Vindicator Krethos
 Reins of the Corrupted Dreadwing Order of the Awakened 150,000  Dawn-Seeker Krisek
 Wild Goretusk The Saberstalkers 1,000  Z’tenga the Walker
 Bristling Hellboar The Saberstalkers 5,000  Z’tenga the Walker

Legion Expansion

برچسب ها: ,,,,