آپدیت PVP پاندا وو

با سلام.پس از حدود دو هفته تاخیر با یک پست جدید در خدمت شما هستم.طی آخرین خبر منتشر شده از سایت رسمی پاندا وو (Panda Wow) این سرور اقدام به اعمال سری جدید فیکس های PVP خود کرده است.این فیکس ها شامل فیکس دو باس و شامل تعداد زیادی از Crature ها کوئست ها و Object ها می شود.مشاهده متن کامل:

با عرض سلام و خسته نباشید

در اینجا لیست به روزرسانی دو هفته اخیر را برای شما نمایش می دهیم لذا توانستیم برای اولین بار در بین سرور های private باس های Primordius و Dark Animus را نیز فیکس و راه اندازی کنیم.

در این آپدیت تیم فقط بر روی PVE کار کرده است یعنی ۲ باس و تعداد زیادی Quest, Object, Creature فیکس شده است.برای مشاهده لیست این موارد لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

http://www.wowhead.com/quest=10720
http://www.wowhead.com/quest=583
http://www.wowhead.com/quest=14260
http://www.wowhead.com/quest=13003
http://www.wowhead.com/quest=27388
http://www.wowhead.com/quest=11604
http://www.wowhead.com/quest=13068
http://www.wowhead.com/quest=30078
http://www.wowhead.com/quest=14219
http://www.wowhead.com/quest=11326
http://www.wowhead.com/quest=27388
http://www.wowhead.com/quest=27522
http://www.wowhead.com/quest=27489
http://www.wowhead.com/quest=11633
http://www.wowhead.com/quest=13003
http://www.wowhead.com/quest=27099
http://www.wowhead.com/quest=12971
http://www.wowhead.com/quest=27669
http://www.wowhead.com/quest=24606
http://www.wowhead.com/quest=13045
http://www.wowhead.com/quest=11894
http://www.wowhead.com/quest=11399
http://www.wowhead.com/quest=12668
http://www.wowhead.com/quest=30750
http://www.wowhead.com/quest=875
http://www.wowhead.com/quest=30095
http://www.wowhead.com/quest=14045
http://www.wowhead.com/quest=30717
http://www.wowhead.com/quest=12539
http://www.wowhead.com/quest=31534
http://www.wowhead.com/quest=31136
http://www.wowhead.com/quest=30632
http://www.wowhead.com/quest=30643
http://www.wowhead.com/quest=30522
http://www.wowhead.com/quest=30991
http://www.wowhead.com/quest=31022
http://www.wowhead.com/quest=29826
http://www.wowhead.com/quest=30089
http://www.wowhead.com/quest=13187
http://www.wowhead.com/quest=29825
http://www.wowhead.com/quest=30994
http://www.wowhead.com/quest=29565
http://www.wowhead.com/quest=25236
http://www.wowhead.com/quest=30051
http://www.wowhead.com/quest=30534
http://www.wowhead.com/quest=31084
http://www.wowhead.com/quest=31004
http://www.wowhead.com/quest=31108
http://www.wowhead.com/quest=30492
http://www.wowhead.com/quest=29655
http://www.wowhead.com/quest=30515
http://www.wowhead.com/quest=30656
http://www.wowhead.com/quest=30692
http://www.wowhead.com/quest=30795
http://www.wowhead.com/quest=31511
http://www.wowhead.com/quest=25194
http://www.wowhead.com/quest=24692
http://www.wowhead.com/quest=24687
http://www.wowhead.com/quest=27707
http://www.wowhead.com/quest=30504
http://www.wowhead.com/quest=29939
http://www.wowhead.com/quest=11927
http://www.wowhead.com/quest=31609
http://www.wowhead.com/quest=28126
http://www.wowhead.com/quest=11590
http://www.wowhead.com/quest=30522
http://www.wowhead.com/quest=28755
http://www.wowhead.com/quest=13947
http://www.wowhead.com/quest=28858
http://www.wowhead.com/quest=31609
http://www.wowhead.com/quest=31534
http://www.wowhead.com/quest=13815
http://www.wowhead.com/quest=27530
http://www.wowhead.com/quest=27291
http://www.wowhead.com/quest=10929
http://www.wowhead.com/quest=27526
http://www.wowhead.com/quest=27390
http://www.wowhead.com/quest=27098
http://www.wowhead.com/quest=27512
http://www.wowhead.com/quest=27484
http://www.wowhead.com/quest=27510
http://www.wowhead.com/quest=27232
http://www.wowhead.com/quest=27231
http://www.wowhead.com/quest=27195
http://www.wowhead.com/quest=27290
http://www.wowhead.com/quest=27575
http://www.wowhead.com/quest=27513
http://www.wowhead.com/quest=27181
http://www.wowhead.com/quest=27099
http://www.wowhead.com/quest=27574
http://www.wowhead.com/quest=27475
http://www.wowhead.com/quest=11930
http://www.wowhead.com/quest=11983
http://www.wowhead.com/quest=14354
http://www.wowhead.com/quest=28452
http://www.wowhead.com/quest=28451
http://www.wowhead.com/quest=28450
http://www.wowhead.com/quest=28440
http://www.wowhead.com/quest=28435
http://www.wowhead.com/quest=13043
http://www.wowhead.com/quest=27482
http://www.wowhead.com/quest=27390
http://www.wowhead.com/quest=12847
http://www.wowhead.com/quest=13163
http://www.wowhead.com/quest=13162
http://www.wowhead.com/quest=13161
http://www.wowhead.com/quest=30750
http://www.wowhead.com/quest=30090
http://www.wowhead.com/quest=27053
http://www.wowhead.com/quest=27885
http://www.wowhead.com/quest=194
http://www.wowhead.com/quest=29118
http://www.wowhead.com/quest=11788
http://www.wowhead.com/quest=11796/8-2-4
http://www.wowhead.com/quest=11653
http://www.wowhead.com/quest=27180
http://www.wowhead.com/quest=12541
http://www.wowhead.com/quest=12674
http://www.wowhead.com/quest=27029
http://www.wowhead.com/quest=14192
http://www.wowhead.com/quest=14475
http://www.wowhead.com/quest=24434
http://www.wowhead.com/quest=14322
http://www.wowhead.com/quest=24479
http://www.wowhead.com/quest=14300
http://www.wowhead.com/quest=14394
http://www.wowhead.com/quest=9671
http://www.wowhead.com/quest=27829
http://www.wowhead.com/quest=27526
http://www.wowhead.com/quest=28540
http://www.wowhead.com/quest=32551
http://www.wowhead.com/quest=32523
http://www.wowhead.com/quest=29150
http://www.wowhead.com/quest=30785
http://www.wowhead.com/quest=29430
http://www.wowhead.com/quest=28479
http://www.wowhead.com/quest=27290
http://www.wowhead.com/quest=27574
http://www.wowhead.com/quest=27379
http://www.wowhead.com/quest=10231
http://www.wowhead.com/quest=27360
http://www.wowhead.com/quest=28485
http://www.wowhead.com/quest=14394
http://www.wowhead.com/quest=11658
http://www.wowhead.com/quest=27523
http://www.wowhead.com/quest=13068
http://www.wowhead.com/quest=25887
http://www.wowhead.com/quest=25755
http://www.wowhead.com/quest=26005
http://www.wowhead.com/quest=25558
http://www.wowhead.com/quest=25598
http://www.wowhead.com/quest=27401
http://www.wowhead.com/quest=12674
http://www.wowhead.com/quest=13091
http://www.wowhead.com/quest=30795
http://www.wowhead.com/quest=29416
http://www.wowhead.com/quest=29429
http://www.wowhead.com/quest=12437
http://www.wowhead.com/quest=12498
http://www.wowhead.com/quest=30506
http://www.wowhead.com/quest=30480
http://www.wowhead.com/quest=14394
http://www.wowhead.com/quest=25164
http://www.wowhead.com/quest=25334
http://www.wowhead.com/quest=25670
http://www.wowhead.com/quest=27401
http://www.wowhead.com/quest=27329
http://www.wowhead.com/quest=26194
http://www.wowhead.com/quest=25532
http://www.wowhead.com/quest=27230
http://www.wowhead.com/quest=26944
http://www.wowhead.com/quest=11670
http://www.wowhead.com/quest=10613
http://www.wowhead.com/quest=12674
http://www.wowhead.com/quest=29186
http://www.wowhead.com/quest=11534
http://www.wowhead.com/quest=14329
http://www.wowhead.com/quest=28548
http://www.wowhead.com/quest=13798
http://www.wowhead.com/quest=13805
http://www.wowhead.com/quest=11055
http://www.wowhead.com/quest=28719
http://www.wowhead.com/quest=14195
http://www.wowhead.com/quest=10278
http://www.wowhead.com/quest=28782
http://www.wowhead.com/quest=27359
http://www.wowhead.com/quest=27330
http://www.wowhead.com/quest=28158
http://www.wowhead.com/quest=28641
http://www.wowhead.com/quest=28139
http://www.wowhead.com/quest=28127
http://www.wowhead.com/quest=24699
http://www.wowhead.com/quest=24512
http://www.wowhead.com/quest=27539
http://www.wowhead.com/quest=27599
http://www.wowhead.com/quest=29565
http://www.wowhead.com/quest=29430
http://www.wowhead.com/quest=26906
http://www.wowhead.com/quest=27388
http://www.wowhead.com/quest=27624
http://www.wowhead.com/quest=13946
http://www.wowhead.com/quest=29329
http://www.wowhead.com/quest=6641
http://www.wowhead.com/quest=29112
http://www.wowhead.com/quest=29605
http://www.wowhead.com/quest=27029
http://www.wowhead.com/quest=25232
http://www.wowhead.com/quest=29563
http://www.wowhead.com/quest=29754
http://www.wowhead.com/quest=5214
http://www.wowhead.com/quest=29654
http://www.wowhead.com/quest=9756
http://www.wowhead.com/quest=14378
http://www.wowhead.com/quest=26361
http://www.wowhead.com/quest=26374
http://www.wowhead.com/quest=26305
http://www.wowhead.com/quest=26359
http://www.wowhead.com/quest=28534
http://www.wowhead.com/quest=32485
http://www.wowhead.com/quest=10612
http://www.wowhead.com/quest=12498
http://www.wowhead.com/quest=9918
http://www.wowhead.com/quest=27941
http://www.wowhead.com/quest=12707
http://www.wowhead.com/quest=12919
http://www.wowhead.com/quest=13137
http://www.wowhead.com/quest=27574
http://www.wowhead.com/quest=27406
http://www.wowhead.com/quest=27401
http://www.wowhead.com/quest=27950
http://www.wowhead.com/quest=28535
http://www.wowhead.com/quest=12237
http://www.wowhead.com/quest=31384
http://www.wowhead.com/quest=25021
http://www.wowhead.com/quest=13142
http://www.wowhead.com/quest=25890
http://www.wowhead.com/quest=30991
http://www.wowhead.com/quest=14300
http://www.wowhead.com/quest=26105
http://www.wowhead.com/quest=11715
http://www.wowhead.com/quest=26219
http://www.wowhead.com/quest=14363
http://www.wowhead.com/quest=12474
http://www.wowhead.com/quest=29607
http://www.wowhead.com/quest=26775
http://www.wowhead.com/quest=26407
http://www.wowhead.com/quest=27969
http://www.wowhead.com/quest=13215
http://www.wowhead.com/quest=13216
http://www.wowhead.com/quest=13217
http://www.wowhead.com/quest=13218
http://www.wowhead.com/quest=13219
http://www.wowhead.com/quest=29236
http://www.wowhead.com/quest=29219
http://www.wowhead.com/quest=27969
http://www.wowhead.com/quest=10540
http://www.wowhead.com/quest=13518
http://www.wowhead.com/quest=14268
http://www.wowhead.com/quest=26250
http://www.wowhead.com/quest=27048
http://www.wowhead.com/quest=26710
http://www.wowhead.com/quest=29255
http://www.wowhead.com/quest=29274
http://www.wowhead.com/quest=29143
http://www.wowhead.com/quest=29287
http://www.wowhead.com/quest=29889
http://www.wowhead.com/quest=26219
http://www.wowhead.com/quest=10256
http://www.wowhead.com/quest=13595
http://www.wowhead.com/quest=13594
http://www.wowhead.com/quest=13644
http://www.wowhead.com/quest=26453
http://www.wowhead.com/quest=13867
http://www.wowhead.com/quest=25607
http://www.wowhead.com/quest=26838
http://www.wowhead.com/quest=13979
http://www.wowhead.com/quest=13981
http://www.wowhead.com/quest=13928
http://www.wowhead.com/quest=26446
http://www.wowhead.com/quest=26467
http://www.wowhead.com/quest=26454
http://www.wowhead.com/quest=27234
http://www.wowhead.com/quest=27183
http://www.wowhead.com/quest=27246
http://www.wowhead.com/quest=25479
http://www.wowhead.com/quest=27446
http://www.wowhead.com/quest=25217
http://www.wowhead.com/quest=29150
http://www.wowhead.com/quest=27438
http://www.wowhead.com/quest=12887
http://www.wowhead.com/quest=13215
http://www.wowhead.com/quest=26510
http://www.wowhead.com/quest=27775
http://www.wowhead.com/quest=27774
http://www.wowhead.com/quest=27823
http://www.wowhead.com/quest=29221
http://www.wowhead.com/quest=29233
http://www.wowhead.com/quest=29222
http://www.wowhead.com/quest=27984
http://www.wowhead.com/quest=27980
http://www.wowhead.com/quest=27960
http://www.wowhead.com/quest=27956
http://www.wowhead.com/quest=27963
http://www.wowhead.com/quest=13003
http://www.wowhead.com/quest=12859
http://www.wowhead.com/quest=28002
http://www.wowhead.com/quest=12596
http://www.wowhead.com/quest=11333
http://www.wowhead.com/quest=11491
http://www.wowhead.com/quest=11421
http://www.wowhead.com/quest=25299
http://www.wowhead.com/quest=13230
http://www.wowhead.com/quest=14108
http://www.wowhead.com/quest=25999
http://www.wowhead.com/quest=24512
http://www.wowhead.com/quest=28518
http://www.wowhead.com/quest=28187
http://www.wowhead.com/quest=28782
http://www.wowhead.com/quest=10712
http://www.wowhead.com/quest=27707
http://www.wowhead.com/quest=28269
http://www.wowhead.com/quest=10701
http://www.wowhead.com/quest=10269
http://www.wowhead.com/quest=11470
http://www.wowhead.com/quest=26049
http://www.wowhead.com/quest=28778
http://www.wowhead.com/quest=29289
http://www.wowhead.com/quest=28518
http://www.wowhead.com/quest=11489
http://www.wowhead.com/quest=29210
http://www.wowhead.com/quest=28252
http://www.wowhead.com/quest=30600
http://www.wowhead.com/quest=32265
http://www.wowhead.com/quest=32305
http://www.wowhead.com/quest=29416
http://www.wowhead.com/quest=28002
http://www.wowhead.com/quest=13300
http://www.wowhead.com/quest=13142
http://www.wowhead.com/quest=29789
http://www.wowhead.com/quest=13321
http://www.wowhead.com/quest=29800
http://www.wowhead.com/quest=13214
http://www.wowhead.com/quest=26399
http://www.wowhead.com/quest=9447
http://www.wowhead.com/quest=10880
http://www.wowhead.com/quest=27969
http://www.wowhead.com/quest=27969
http://www.wowhead.com/quest=28815
http://www.wowhead.com/quest=27950
http://www.wowhead.com/quest=25032
http://www.wowhead.com/quest=11396
http://www.wowhead.com/quest=11429
http://www.wowhead.com/quest=28187
http://www.wowhead.com/quest=28002
http://www.wowhead.com/quest=26325
http://www.wowhead.com/quest=28193
http://www.wowhead.com/quest=28267
http://www.wowhead.com/quest=26377
http://www.wowhead.com/quest=13086
http://www.wowhead.com/quest=26939
http://www.wowhead.com/quest=26332
http://www.wowhead.com/quest=12677
http://www.wowhead.com/quest=12721
http://www.wowhead.com/quest=27377
http://www.wowhead.com/quest=12823
http://www.wowhead.com/quest=12240
http://www.wowhead.com/quest=10439
http://www.wowhead.com/quest=10256
http://www.wowhead.com/quest=11314
http://www.wowhead.com/quest=27760
http://www.wowhead.com/quest=28273
http://www.wowhead.com/quest=12721
http://www.wowhead.com/quest=14268
http://www.wowhead.com/quest=14195
http://www.wowhead.com/quest=13259
http://www.wowhead.com/quest=12892
http://www.wowhead.com/quest=27472
http://www.wowhead.com/quest=28068
http://www.wowhead.com/quest=6641
http://www.wowhead.com/quest=13890
http://www.wowhead.com/quest=29161
http://www.wowhead.com/quest=29151
http://www.wowhead.com/quest=29101
http://www.wowhead.com/quest=26321
http://www.wowhead.com/quest=25892
http://www.wowhead.com/quest=25794
http://www.wowhead.com/quest=13988
http://www.wowhead.com/quest=25701
http://www.wowhead.com/quest=25695
http://www.wowhead.com/quest=26434
http://www.wowhead.com/quest=26595
http://www.wowhead.com/quest=27144
http://www.wowhead.com/quest=27089
http://www.wowhead.com/quest=28612
http://www.wowhead.com/quest=28352
http://www.wowhead.com/quest=28351
http://www.wowhead.com/quest=29594
http://www.wowhead.com/quest=28435
http://www.wowhead.com/quest=24626
http://www.wowhead.com/quest=30089
http://www.wowhead.com/quest=30084
http://www.wowhead.com/quest=13613
http://www.wowhead.com/quest=14482
http://www.wowhead.com/quest=25892
http://www.wowhead.com/quest=25794
http://www.wowhead.com/quest=10724
http://www.wowhead.com/quest=27089
http://www.wowhead.com/quest=28622
http://www.wowhead.com/quest=30682
http://www.wowhead.com/quest=27868
http://www.wowhead.com/quest=29929
http://www.wowhead.com/quest=28449
http://www.wowhead.com/quest=27518
http://www.wowhead.com/quest=31015
http://www.wowhead.com/quest=27550
http://www.wowhead.com/quest=27716
http://www.wowhead.com/quest=25892
http://www.wowhead.com/quest=8868
http://www.wowhead.com/quest=8685
http://www.wowhead.com/quest=30568
http://www.wowhead.com/quest=29762
http://www.wowhead.com/quest=29906
http://www.wowhead.com/quest=31376
http://www.wowhead.com/quest=30137
http://www.wowhead.com/quest=30467
http://www.wowhead.com/quest=30834
http://www.wowhead.com/quest=30828
http://www.wowhead.com/quest=30084
http://www.wowhead.com/quest=13527
http://www.wowhead.com/quest=29193
http://www.wowhead.com/quest=30657
http://www.wowhead.com/quest=26503
http://www.wowhead.com/quest=26648
http://www.wowhead.com/quest=28274
http://www.wowhead.com/quest=27378
http://www.wowhead.com/quest=28149
http://www.wowhead.com/quest=11436
http://www.wowhead.com/quest=11495
http://www.wowhead.com/quest=11494
http://www.wowhead.com/quest=31381
http://www.wowhead.com/quest=29968
http://www.wowhead.com/quest=11068
http://www.wowhead.com/quest=11069
http://www.wowhead.com/quest=11070
http://www.wowhead.com/quest=11071
http://www.wowhead.com/quest=29967
http://www.wowhead.com/quest=24613
http://www.wowhead.com/quest=12428
http://www.wowhead.com/quest=12429
http://www.wowhead.com/quest=12430
http://www.wowhead.com/quest=12431
http://www.wowhead.com/quest=10995
http://www.wowhead.com/quest=28182
http://www.wowhead.com/quest=28181
http://www.wowhead.com/quest=27226
http://www.wowhead.com/quest=27232
http://www.wowhead.com/quest=27472
http://www.wowhead.com/quest=26946
http://www.wowhead.com/quest=26245
http://www.wowhead.com/quest=27457
http://www.wowhead.com/quest=28171
http://www.wowhead.com/quest=28351
http://www.wowhead.com/quest=28352
http://www.wowhead.com/quest=28612
http://www.wowhead.com/quest=27590
http://www.wowhead.com/quest=28166
http://www.wowhead.com/quest=27955
http://www.wowhead.com/quest=28092
http://www.wowhead.com/quest=11064
http://www.wowhead.com/quest=32637
http://www.wowhead.com/quest=32295
http://www.wowhead.com/quest=26248
http://www.wowhead.com/quest=26254
http://www.wowhead.com/quest=11202
http://www.wowhead.com/quest=11218
http://www.wowhead.com/quest=11157
http://www.wowhead.com/quest=10069
http://www.wowhead.com/quest=27020
http://www.wowhead.com/quest=11390
http://www.wowhead.com/quest=26261
http://www.wowhead.com/quest=11332
http://www.wowhead.com/quest=27893
http://www.wowhead.com/quest=28622
http://www.wowhead.com/quest=27495
http://www.wowhead.com/quest=28170
http://www.wowhead.com/quest=26595
http://www.wowhead.com/quest=30612
http://www.wowhead.com/quest=13558
http://www.wowhead.com/quest=29997
http://www.wowhead.com/quest=27687
http://www.wowhead.com/quest=25503
http://www.wowhead.com/quest=25598
http://www.wowhead.com/quest=25377
http://www.wowhead.com/quest=25887
http://www.wowhead.com/quest=25883
http://www.wowhead.com/quest=25922
http://www.wowhead.com/quest=27716
http://www.wowhead.com/quest=26017
http://www.wowhead.com/quest=26193
http://www.wowhead.com/quest=26201
http://www.wowhead.com/quest=26364
http://www.wowhead.com/quest=31511
http://www.wowhead.com/quest=27513
http://www.wowhead.com/quest=26260
http://www.wowhead.com/quest=28868
http://www.wowhead.com/quest=25841
http://www.wowhead.com/quest=25658
http://www.wowhead.com/quest=26949
http://www.wowhead.com/quest=24814
http://www.wowhead.com/quest=25281
http://www.wowhead.com/quest=25898
http://www.wowhead.com/quest=25861
http://www.wowhead.com/quest=25895
http://www.wowhead.com/quest=25753
http://www.wowhead.com/quest=25749
http://www.wowhead.com/quest=27699
http://www.wowhead.com/quest=27580
http://www.wowhead.com/quest=27577
http://www.wowhead.com/quest=27547
http://www.wowhead.com/quest=30625
http://www.wowhead.com/quest=11728
http://www.wowhead.com/quest=27864
http://www.wowhead.com/quest=24915
http://www.wowhead.com/quest=25858
http://www.wowhead.com/quest=25860
http://www.wowhead.com/quest=25896
http://www.wowhead.com/quest=25749
http://www.wowhead.com/quest=25281
http://www.wowhead.com/quest=10167
http://www.wowhead.com/quest=13217
Fixed NPC/objects(settling, loot, stats, faction):
http://www.wowhead.com/npc=67767
http://www.wowhead.com/npc=67865
http://www.wowhead.com/npc=58779
http://www.wowhead.com/npc=69277
http://www.wowhead.com/npc=59806
http://www.wowhead.com/npc=54146
http://www.wowhead.com/npc=68311
http://www.wowhead.com/npc=67618
http://www.wowhead.com/npc=67927
http://www.wowhead.com/npc=58114
http://www.wowhead.com/npc=70301
http://www.wowhead.com/npc=68323
http://www.wowhead.com/npc=68798
http://www.wowhead.com/npc=68801
http://www.wowhead.com/npc=68363
http://www.wowhead.com/npc=68963
http://www.wowhead.com/npc=68803
http://www.wowhead.com/npc=68408
http://www.wowhead.com/npc=58919
http://www.wowhead.com/npc=60532
http://www.wowhead.com/npc=66512
http://www.wowhead.com/npc=56434
http://www.wowhead.com/npc=68405
http://www.wowhead.com/npc=68540
http://www.wowhead.com/npc=62550
http://www.wowhead.com/npc=62825
http://www.wowhead.com/npc=63618
http://www.wowhead.com/npc=62978
http://www.wowhead.com/npc=62781
http://www.wowhead.com/npc=61020
http://www.wowhead.com/npc=62274
http://www.wowhead.com/npc=62736
http://www.wowhead.com/npc=63465
http://www.wowhead.com/npc=63466
http://www.wowhead.com/npc=64583
http://www.wowhead.com/npc=61463
http://www.wowhead.com/npc=63348
http://www.wowhead.com/npc=62357
http://www.wowhead.com/npc=62766
http://www.wowhead.com/npc=62765
http://www.wowhead.com/npc=66667
http://www.wowhead.com/npc=60090
http://www.wowhead.com/npc=59421
http://www.wowhead.com/npc=69333
http://www.wowhead.com/npc=72726
http://www.wowhead.com/npc=69666
http://www.wowhead.com/npc=15895
http://www.wowhead.com/npc=15891
http://www.wowhead.com/npc=15892
http://www.wowhead.com/npc=15466
http://www.wowhead.com/npc=15587
http://www.wowhead.com/npc=55219
http://www.wowhead.com/npc=15898
http://www.wowhead.com/npc=40644
http://www.wowhead.com/npc=41457
http://www.wowhead.com/npc=41535
http://www.wowhead.com/npc=40645
http://www.wowhead.com/npc=41476
http://www.wowhead.com/npc=42076
http://www.wowhead.com/npc=41456
http://www.wowhead.com/npc=51783
http://www.wowhead.com/npc=14442
http://www.wowhead.com/npc=46854
http://www.wowhead.com/npc=24614
http://www.wowhead.com/npc=62822
http://www.wowhead.com/npc=48016
http://www.wowhead.com/npc=41050
http://www.wowhead.com/npc=47374
http://www.wowhead.com/npc=56525
http://www.wowhead.com/npc=59894
http://www.wowhead.com/npc=48428
http://www.wowhead.com/npc=38453
http://www.wowhead.com/npc=46022
http://www.wowhead.com/npc=48203
http://www.wowhead.com/npc=23342
http://www.wowhead.com/npc=21876
http://www.wowhead.com/npc=64449
http://www.wowhead.com/npc=59894
http://www.wowhead.com/npc=58117
http://www.wowhead.com/npc=45823
http://www.wowhead.com/npc=59811
http://www.wowhead.com/npc=41400
http://www.wowhead.com/npc=9537
http://www.wowhead.com/npc=45890
http://www.wowhead.com/npc=45730
http://www.wowhead.com/npc=60231
http://www.wowhead.com/npc=67130
http://www.wowhead.com/npc=57405
http://www.wowhead.com/npc=48421
http://www.wowhead.com/npc=61469
http://www.wowhead.com/npc=48203
http://www.wowhead.com/npc=61121
http://www.wowhead.com/npc=4641
http://www.wowhead.com/npc=4638
http://www.wowhead.com/npc=4670
http://www.wowhead.com/npc=4640
http://www.wowhead.com/npc=39669
http://www.wowhead.com/npc=45898
http://www.wowhead.com/npc=45894
http://www.wowhead.com/npc=45888
http://www.wowhead.com/npc=62023
http://www.wowhead.com/npc=9543
http://www.wowhead.com/npc=41540
http://www.wowhead.com/npc=44365
http://www.wowhead.com/npc=48383
http://www.wowhead.com/npc=46948
http://www.wowhead.com/npc=69974
http://www.wowhead.com/npc=59151
http://www.wowhead.com/npc=60139
http://www.wowhead.com/npc=11897
http://www.wowhead.com/npc=59138
http://www.wowhead.com/npc=66467
http://www.wowhead.com/npc=46657
http://www.wowhead.com/npc=58278
http://www.wowhead.com/npc=29932
http://www.wowhead.com/npc=69943
http://www.wowhead.com/npc=26090
http://www.wowhead.com/npc=15471
http://www.wowhead.com/npc=25397
http://www.wowhead.com/npc=25397
http://www.wowhead.com/npc=45879
http://www.wowhead.com/npc=45880
http://www.wowhead.com/npc=45995
http://www.wowhead.com/npc=45997
http://www.wowhead.com/npc=45910
http://www.wowhead.com/npc=45883
http://www.wowhead.com/npc=48421
http://www.wowhead.com/npc=69975
http://www.wowhead.com/npc=15898
http://www.wowhead.com/npc=30148
http://www.wowhead.com/npc=19760
http://www.wowhead.com/npc=44289
http://www.wowhead.com/npc=44221
http://www.wowhead.com/npc=43792
http://www.wowhead.com/npc=21838
http://www.wowhead.com/npc=65698
http://www.wowhead.com/npc=46920
http://www.wowhead.com/npc=49383
http://www.wowhead.com/npc=60455
http://www.wowhead.com/npc=27872
http://www.wowhead.com/npc=49203
http://www.wowhead.com/npc=48528
http://www.wowhead.com/npc=51259
http://www.wowhead.com/npc=46292
http://www.wowhead.com/npc=47940
http://www.wowhead.com/npc=46976
http://www.wowhead.com/npc=47744
http://www.wowhead.com/npc=18956
http://www.wowhead.com/npc=47739
http://www.wowhead.com/npc=3234
http://www.wowhead.com/npc=23161
http://www.wowhead.com/npc=46524
http://www.wowhead.com/npc=46530
http://www.wowhead.com/npc=46525
http://www.wowhead.com/npc=46516
http://www.wowhead.com/npc=46520
http://www.wowhead.com/npc=46519
http://www.wowhead.com/npc=46532
http://www.wowhead.com/npc=48437
http://www.wowhead.com/npc=51174
http://www.wowhead.com/npc=57872
http://www.wowhead.com/npc=34675
http://www.wowhead.com/npc=48421
http://www.wowhead.com/npc=19698
http://www.wowhead.com/npc=45892
http://www.wowhead.com/npc=45891
http://www.wowhead.com/npc=36353
http://www.wowhead.com/npc=48306
http://www.wowhead.com/npc=52604
http://www.wowhead.com/npc=52978
http://www.wowhead.com/npc=41562
http://www.wowhead.com/npc=63721
http://www.wowhead.com/npc=32959
http://www.wowhead.com/npc=56786
http://www.wowhead.com/npc=56820
http://www.wowhead.com/npc=52444
http://www.wowhead.com/npc=32912
http://www.wowhead.com/npc=43837
http://www.wowhead.com/npc=43116
http://www.wowhead.com/npc=56434
http://www.wowhead.com/npc=66339
http://www.wowhead.com/npc=11897
http://www.wowhead.com/npc=48285
http://www.wowhead.com/npc=52177
http://www.wowhead.com/npc=52195
http://www.wowhead.com/npc=40240
http://www.wowhead.com/npc=14636
http://www.wowhead.com/npc=73356
http://www.wowhead.com/npc=69649
http://www.wowhead.com/npc=65313
http://www.wowhead.com/npc=14753
http://www.wowhead.com/npc=23951
http://www.wowhead.com/npc=4921
http://www.wowhead.com/npc=4794
http://www.wowhead.com/npc=4944
http://www.wowhead.com/npc=900
http://www.wowhead.com/npc=46930
http://www.wowhead.com/npc=14625
http://www.wowhead.com/npc=49396
http://www.wowhead.com/npc=20772
http://www.wowhead.com/npc=48186
http://www.wowhead.com/npc=33181
http://www.wowhead.com/npc=69337
http://www.wowhead.com/npc=69240
http://www.wowhead.com/npc=69305
http://www.wowhead.com/npc=69265
http://www.wowhead.com/npc=59157
http://www.wowhead.com/npc=63447
http://www.wowhead.com/npc=17731
http://www.wowhead.com/npc=57421
http://www.wowhead.com/npc=24788
http://www.wowhead.com/npc=46853
http://www.wowhead.com/npc=55480
http://www.wowhead.com/npc=32971
http://www.wowhead.com/npc=52766
http://www.wowhead.com/npc=53243
http://www.wowhead.com/npc=54915
http://www.wowhead.com/npc=69263
http://www.wowhead.com/npc=69128
http://www.wowhead.com/npc=67970
http://www.wowhead.com/npc=18139
http://www.wowhead.com/npc=35149
http://www.wowhead.com/npc=35177
http://www.wowhead.com/npc=17653
http://www.wowhead.com/npc=35198
http://www.wowhead.com/npc=48022
http://www.wowhead.com/npc=45186
http://www.wowhead.com/npc=50470
http://www.wowhead.com/npc=44830
http://www.wowhead.com/npc=47092
http://www.wowhead.com/npc=50088
http://www.wowhead.com/npc=61066
http://www.wowhead.com/npc=36444
http://www.wowhead.com/npc=35545
http://www.wowhead.com/npc=52649
http://www.wowhead.com/npc=52766
http://www.wowhead.com/npc=54362
http://www.wowhead.com/npc=52795
http://www.wowhead.com/npc=52816
http://www.wowhead.com/npc=52219
http://www.wowhead.com/npc=39165
http://www.wowhead.com/npc=46622
http://www.wowhead.com/npc=55739
http://www.wowhead.com/npc=56001
http://www.wowhead.com/npc=56002
http://www.wowhead.com/npc=48549
http://www.wowhead.com/npc=44851
http://www.wowhead.com/npc=45408
http://www.wowhead.com/npc=44683
http://www.wowhead.com/npc=48658
http://www.wowhead.com/npc=48033
http://www.wowhead.com/npc=48110
http://www.wowhead.com/npc=43960
http://www.wowhead.com/npc=47851
http://www.wowhead.com/npc=52310
http://www.wowhead.com/npc=52212
http://www.wowhead.com/npc=25580
http://www.wowhead.com/npc=50354
http://www.wowhead.com/npc=50336
http://www.wowhead.com/npc=62559
http://www.wowhead.com/npc=14450
http://www.wowhead.com/npc=12717
http://www.wowhead.com/npc=53489
http://www.wowhead.com/npc=13430
http://www.wowhead.com/npc=17398
http://www.wowhead.com/npc=37153
http://www.wowhead.com/npc=1514
http://www.wowhead.com/npc=35205
http://www.wowhead.com/npc=35827
http://www.wowhead.com/npc=4657
http://www.wowhead.com/npc=23832
http://www.wowhead.com/npc=48082
http://www.wowhead.com/npc=47011
http://www.wowhead.com/npc=49406
http://www.wowhead.com/npc=73167
http://www.wowhead.com/npc=32404
http://www.wowhead.com/npc=16134
http://www.wowhead.com/npc=27872
http://www.wowhead.com/npc=73281
http://www.wowhead.com/npc=26379
http://www.wowhead.com/npc=25257
http://www.wowhead.com/npc=69237
http://www.wowhead.com/npc=60570
http://www.wowhead.com/npc=16134
http://www.wowhead.com/npc=9298
http://www.wowhead.com/npc=73356
http://www.wowhead.com/npc=52649
http://www.wowhead.com/npc=52766
http://www.wowhead.com/npc=45878
http://www.wowhead.com/npc=46993
http://www.wowhead.com/npc=38927
http://www.wowhead.com/npc=11058
http://www.wowhead.com/npc=10808
http://www.wowhead.com/npc=45188
http://www.wowhead.com/npc=46136
http://www.wowhead.com/npc=4624
http://www.wowhead.com/npc=44415
http://www.wowhead.com/npc=53603
http://www.wowhead.com/npc=32959
http://www.wowhead.com/npc=45730
http://www.wowhead.com/npc=30657
http://www.wowhead.com/npc=46233
http://www.wowhead.com/npc=46234
http://www.wowhead.com/npc=46247
http://www.wowhead.com/npc=30657
http://www.wowhead.com/npc=14881
http://www.wowhead.com/npc=27872
http://www.wowhead.com/npc=48034
http://www.wowhead.com/npc=34160
http://www.wowhead.com/npc=24277
http://www.wowhead.com/npc=39188
http://www.wowhead.com/npc=39220
http://www.wowhead.com/npc=45729
http://www.wowhead.com/npc=43984
http://www.wowhead.com/npc=50062
http://www.wowhead.com/npc=26687
http://www.wowhead.com/npc=60673
http://www.wowhead.com/npc=60674
http://www.wowhead.com/npc=59586
http://www.wowhead.com/npc=52309
http://www.wowhead.com/npc=25737
http://www.wowhead.com/npc=48383
http://www.wowhead.com/npc=60483
http://www.wowhead.com/npc=59483
http://www.wowhead.com/npc=30658
http://www.wowhead.com/npc=10820
http://www.wowhead.com/npc=63758
http://www.wowhead.com/npc=29327
http://www.wowhead.com/npc=63935
http://www.wowhead.com/npc=61510
http://www.wowhead.com/npc=58408
http://www.wowhead.com/npc=46606
http://www.wowhead.com/npc=56782
http://www.wowhead.com/npc=63920
http://www.wowhead.com/npc=1747
http://www.wowhead.com/npc=31138
http://www.wowhead.com/npc=50836

http://www.wowhead.com/object=164690
http://www.wowhead.com/object=175747
http://www.wowhead.com/object=181598
http://www.wowhead.com/object=180516
http://www.wowhead.com/object=206504
http://www.wowhead.com/object=195445
http://www.wowhead.com/object=214394
http://www.wowhead.com/object=204253
http://www.wowhead.com/object=182947
http://www.wowhead.com/object=182940
http://www.wowhead.com/object=195037
http://www.wowhead.com/object=201707
http://www.wowhead.com/object=195531
http://www.wowhead.com/object=216991
http://www.wowhead.com/object=209877
http://www.wowhead.com/object=203185
http://www.wowhead.com/object=214388
http://www.wowhead.com/object=207125
http://www.wowhead.com/object=180772
http://www.wowhead.com/object=207389
http://www.wowhead.com/object=204450

برای ورود به مطلب اصلی در سایت رسمی پاندا وو از لینک زیر اقدام نمایید:

redirect

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 5 =

 
کانال گامینو
همه چیز درباره ی دنیای گیم... .
آخرین اخبار, نقد و برسی ها, تریلر ها, ویدیو ها ی دنیای گیم.معرفی سرور های بازی های آنلاین و ارائه ی پر سرعت ترین لینک های دانلود بازی,همه و همه در کانال تلگرامی گامینو... .